Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. x

Wspomóż fundację

Doceniamy każdy, nawet najmniejszy gest pomagający krzewić ideę morskiego wychowania młodzieży.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone będą na realizację programu „Niebieska Szkoła” oraz inne projekty Fundacji zgodnie z jej statutem.

Darowizny na rzecz Fundacji

42 1240 6218 1111 0010 4707 8788

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 
Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja STS Fryderyk Chopin”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Pana Piotra Kulczyckiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 02 czerwca 2011 r., Rep. A nr 2214/2011, sporządzonym przez notariusza Justynę Baszuk w Kancelarii w Warszawie przy Alei Szucha 8.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Nazwa fundacji zostanie zastrzeżona na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117).

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Fundacja używa znaku graficznego chronionego prawem odróżniającego ją od innych tego typu jednostek, który będzie osobno zarejestrowany.

§ 4.
Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i zagranicą.
4. Fundacja może tworzyć oddziały stałe i czasowe, biura, zakłady, delegatury, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania jednoskami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała Zarządu Fundacji.

§ 5.
Czas trwania Fundacji

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 6.
Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Sportu i Turystyki.

 

Rozdział 2

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.
Cele i formy działania Fundacji

1. Celami Fundacji jest:

a. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności żeglarskich niezbędnych dla bezpiecznego uprawiania rekreacji żeglarskiej;
b. Kultywowanie tradycji żeglarskich, ceremoniału morskiego i tradycji bandery polskiej.

2. Cele Fundacji realizowane będą głównie poprzez:
a. Szkolenia żeglarskie na Propagowanie i organizowanie szkoleń doskonalących umiejętności żeglarskie,
b. Propagowanie i organizowanie szkoleń doskonalących umiejętności żeglarskie,
c. Popieranie działań zmierzających do przybliżenia wiedzy i kultury morskiej,
d. Wspieranie inicjatyw, których celem jest rozpowszechnianie polskiej bandery na morzach i oceanach poprzez uczestnictwo żaglowca STS Fryderyk Chopin w międzynarodowych spotkaniach żeglarskich, rejsach oraz regatach.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji działań statutowych. Działalność ta powinna mieścić się w profilu działania Fundacji, w szczególności może dotyczyć usług związanych z fotografią i dziedzinami pokrewnym.

4. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział 3

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8.
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski - wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z czego 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą.

§ 9.
Dochody Fundacji

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. działalności gospodarczej;
b. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
c. dotacji i subwencji z Polski i zagranicy;
d. darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Rzeczpospolitej Polskiej jak i zza granicy;
f. dochodów z paw majątkowych przekazanych odpłatnie i nieodpłatnie oraz inne wpływy;
g. sponsoringu.

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundacje długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

4. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji przede wszystkim stanowią:
1.1. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (pkd 28);
1.2. produkcja pozostałego sprzętu transportowego (pkd 30);
1.3. pozostała produkcja wyrobów (pkd 32);
1.4. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (pkd 33);
1.5. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (pkd 41);
1.6. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (pkd42);
1.7. roboty budowlane specjalistyczne (pkd 43);
1.8. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (pkd 45);
1.9. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (pkd 46);
1.10. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (pkd47);
1.11. transport lądowy oraz transport rurociągowy (pkd 49);
1.12. transport wodny (pkd 50);
1.13. transport lotniczy (pkd 51);
1.14. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (pkd 52);
1.15. działalność pocztowa i kurierska (pkd 53);
1.16. zakwaterowanie (pkd 55);
1.17. działalność usługowa związana z wyżywieniem (pkd56);
1.18. działalność wydawnicza (pkd 58);
1.19. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (pkd 59);
1.20. telekomunikacja (pkd 61);
1.21. działalność usługowa w zakresie informacji (pkd 63);
1.22. badania naukowe i prace rozwojowe (pkd 72);
1.23. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (pkd 73);
1.24. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (pkd 74);
1.25. wynajem i dzierżawa (pkd 77);
1.26. edukacja (pkd 85);
1.27. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (pkd 90);
1.28. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (pkd 93);

§ 10.
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji lub z innych przyczyn jest bezwzględne.

3. Fundacja nie może dokonywać na szczególnych zasadach, zakupów towarów lub usług od Fundatora, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub osoby bliskie.

§ 11.
Finanse Fundacji


1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział 4

ORGANY FUNDACJI

§ 12.
Organy Fundacji

1. Organem zarządzającym jest Zarząd , który zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne organy, w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową oraz inne, jeżeli Zarząd uzna je za konieczne.

3. Nowe organy w Fundacji powołuje Fundator na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 13.
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd fundacji składa się z jednej lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba członków Zarządu może wynosić pięć osób. Kadencja Zarządu – czas nieokreślony.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może sam pełnić funkcje Prezesa lub Członka Zarządu; Może być także on sam pełniąc funkcję Prezesa lub Członka Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. Odwołanie członka Zarządu następuje m.in. w razie:
a. Złożenia przez Członka rezygnacji.
b. Zaniechania pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż cztery miesiące.
c. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa.

5. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora.

6. W przypadku śmierci Fundatora , Członków Zarządu będzie powoływał aktualny Prezes Zarządu, jeżeli natomiast w Fundacji została powołana Rada Fundacji wtedy Rada będzie wybierała Prezesa i Członków Zarządu.

7. W skład Zarządy Fundacji wchodzi Prezes i Członkowi Zarządu.

8. Liczba członków Zarządu Fundacji musi pozostać nieparzysta.

9. Pierwszy Zarząd w liczbie powołuje Fundator w składzie:
Piotr Kulczycki – Prezes Zarządu Fundacji

§ 14.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich spawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa zgodnie z regulaminem.

3. Pracami Zarządu kieruje prezes.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż cztery razy w roku.

5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

6. Członkowie Zarządu, z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani przez Fundatora.

7. Wynagrodzenie za pracę Członków Zarządu określa Fundator.

8. Wynagrodzenie za pracę Członków Zarządu i pracowników biura będą wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków Fundacji.

§ 15.

Zarząd Fundacji w szczególności:

1. Opracowuje projekty preliminarzy wydatków Fundacji.

2. Kieruje bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Fundacji.

3. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz wyników jej działalności finansowo – gospodarczej.

4. Przyjmuje subwencje, dotacje, spadki, darowizny i zapisy.

5. Występuje z wnioskami w sprawach przystąpienia Fundacji do innych fundacji, spółek i organizacji gospodarczych.

6. Uchwala regulamin biura Fundacji, przyjmuje i zwalnia pracowników biura oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.

7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedstawia bilans z wnioskiem o udzielenie zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

8. Opracowuje wnioski o zmianę Statutu oraz połączenia i likwidacji Fundacji.

§ 16.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: w przypadku zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego – co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

3. W sprawach ze stosunku pracy, Fundację wobec członków Zarządu reprezentuje Fundator, a w przypadku ustanowienia Rada Fundacji.

4. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcje kierownika zakładu pracy.

§ 17.
RADA FUNDACJI
(w przypadku jej powołania)

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.

2. W skład Rady wchodzi Fundator oraz inne osoby powołane oświadczeniem Fundatora.

3. Osoby wskazane przez Fundatora, o których mowa w ust. 2 powyżej, mają prawo uczestniczenia w Radzie Fundacji z głosem doradczym.

4. Fundator może być reprezentowany w Razie Fundacji przez osobę umocowaną do jego reprezentowania – w formie pisemnej.

5. Wszystkie uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. uchwalenie wieloletnich programów działania Fundacji.
b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu.
d. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną Fundacją.
e. dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji.

7. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia z ust 2 przechodzą na Prezesa Zarządu.

Rozdział 5

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 18.
Zmiana statutu Fundacji

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, większością 2/3 głosów w tym Prezesa, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

Rozdział 6

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 19.

Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku nowe cele fundacji mogą być sprzeczne z pierwotnymi.

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział 7

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20.
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 21.
Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji j planu zaspokojenia zobowiązań;
e. ściągnięcie wierzytelności. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego;
i. Zawiadomienie odpowiedniego ministra.

§ 22.

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział 8

POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd Fundacji.

2. Tekst jednolity niniejszego Statutu został przyjęty przez Zarząd, i staje się obowiązujący z chwilą podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

Statut został przyjęty dnia 02 czerwca 2011 r.

projekt i wykonanie prj8.pl, rozwój i utrzymanie ipix.eu