Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. x

Wspomóż fundację

Doceniamy każdy, nawet najmniejszy gest pomagający krzewić ideę morskiego wychowania młodzieży.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone będą na realizację programu „Niebieska Szkoła” oraz inne projekty Fundacji zgodnie z jej statutem.

Darowizny na rzecz Fundacji

42 1240 6218 1111 0010 4707 8788

Regulamin rekrutacji uczestników Niebieskiej Szkoły organizowanej przez Fundację STS Fryderyk Chopin w Warszawie oraz procedury przeprowadzania naboru

§ 1
PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97)
2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873)
3. Statut Fundacji STS Fryderyk Chopin w Warszawie.

§ 2
DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie występuje określenie:
Fundacja – należy przez to rozumieć Fundację STS Fryderyk Chopin,
Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji na rejsy Niebieskiej Szkoły z ramienia Fundacji STS Fryderyk Chopin,
Proces rekrutacyjny – należy przez to rozumieć eliminacje na rejs Niebieskiej Szkoły z ramienia Fundacji STS Fryderyk Chopin,
Komisja – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Fundację,
Kandydat – osoba biorąca udział w procesie rekrutacyjnym na rejs Niebieskiej Szkoły z ramienia Fundacji STS Fryderyk Chopin,
Rejs – rejsy Niebieskiej Szkoły, na które nabory prowadzi Fundacja STS Fryderyk Chopin.

§ 3
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularz rejestracyjny wydrukowany i potwierdzony podpisem Kandydata.

2. Zaświadczenie o odbytym wolontariacie (według opisanego wzoru, wzór do pobrania na podstronie Harmonogram)

3. Ponadto w przypadku zakwalifikowania się na Rejs Kandydat musi dostarczyć Kartę Uczestnika oraz zakres materiału szkolnego przeznaczonego do realizacji podczas Niebieskiej Szkoły.

§ 4
ZASADY OGÓLNE

1. Szczegółowy kalendarz rekrutacji oraz ilość miejsc Fundacja ogłasza każdorazowo przed rozpoczęciem rekrutacji na rejs i informacje te umieszcza na stronie internetowej Fundacji

2. W rekrutacji mogą brać udział osoby, które nie korzystały z dofinansowania rejsów Niebieskiej Szkoły w ramach wcześniej prowadzonych przez Fundację rekrutacji.

3. Rejestracja do procesu rekrutacyjnego na Rejs jest prowadzona z wykorzystaniem Internetu.

4. Dokumenty wymienione w § 3 pkt.1, 2 Kandydaci składają osobiście w biurze Fundacji lub przesyłają pocztą tradycyjną nie później niż do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną o terminowości złożenia decyduje data stempla pocztowego.

5. Kandydat zakwalifikowany do Rejsu składa oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 3 w terminie nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem Rejsu.

6. W celu przeprowadzenia rekrutacji Prezes Fundacji powołuje Komisję, która:

a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne,

b) ocenia zadania wykonane przez Kandydata,

c) sporządza listę Kandydatów spełniających wszystkie wymogi formalne w procesie rekrutacji,

d) ogłasza listę Kandydatów przyjętych na Rejs,

e) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Rejs są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność Fundacji.

§ 5
KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI

1. Kandydaci, w roku w którym odbywa się rejs powinni być w wieku szkolnym od 15 - 18 lat . 

2. Przyjęcie Kandydata odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

3. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym powinien:

- przepracować 160 godzin wolontariatu

- wypełnić test z wiedzy ogólnej (dostępny na stronie Fundacji po zarejestrowaniu)

- dostarczyć autoprezentację

 

4. Praca w wolontariacie winna być wykonana w okresie ostatnich 15 miesięcy poprzedzających dzień zakończenie rekrutacji i potwierdzona zaświadczeniem organizacji prowadzącej wolontariat.

 

5.Test z wiedzy ogólnej dostępny jest po zarejestrowaniu się Kandydata na stronie Fundacji. Można w nim zdobyć maksymalnie 25 punktów; po jednym za każdą poprawną odpowiedź. Czas na rozwiązanie testu wynosi 20 min.

 

6. Autoprezentacja może być przygotowana w dowolnej formie i służy poznaniu kandydata oraz jego motywacją do uczestnictwa w rejsie. Autoprezentacja jest oceniana według poniżej wymienionych kryteriów, w skali od 0 – 5 pkt każde (max. 25 punktów).

 

Kryteria oceny i wagi tych kryteriów :

- wkład pracy                      1,25;

- forma prezentacji               1,25;

- pomysłowość                    1,25;

- zawartość merytoryczna    1,00;

- logika i tempo prezentacji   0,25

 

7. O kolejności na listach kandydatów na rejs decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego-kwalifikacyjnego.
8. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Kandydatów znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych na Rejs Komisja, przeprowadzi losowanie.

9. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych w § 3 dokumentów spowoduje zaprzestanie wobec Kandydata czynności rekrutacyjno-kwalifikacyjnych.

10. Na rejs kwalifikują się osoby z największą ilością punktów. Osoby nie zakwalifikowane na Rejs umieszczane są na liście rezerwowej.

§ 6
DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dofinansowanie obejmuje: zakwaterowanie w kabinach 3-osobowych lub jednej 9-osobowej na żaglowcu, wyżywienie (3 posiłki dziennie), całodobowy dostęp do kawy i herbaty, opłaty portowe, koszty paliwa, zajęcia szkolne.

2. Dofinansowanie nie obejmuje: kosztów transportu na miejsce zaokrętowania i powrotu z miejsca wyokrętowania, wycieczek szkolnych, ubezpieczenia w zakresie NNW i KL za granicą (uczestnik ma obowiązek wykupić je we własnym zakresie).

3. Relegowanie Ucznia z Rejsu Niebieskiej Szkoły z powodu złamania przez niego obowiązujących w czasie rejsu regulaminów skutkuje koniecznością zwrotu 100% kosztów uzyskanego w wyniku rekrutacji dofinansowania.

4. Każdy Uczeń powinien otrzymać od rodziców/opiekunów 200 euro z przeznaczeniem na fundusz wycieczek szkolnych. Niewykorzystana kwota zostanie rozliczona z uczestnikami ostatniego dnia rejsu.

 

§ 7
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA

1. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Fundacja przyjmuje Kandydatów z listy rezerwowej lub w ramach rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej według harmonogramu umieszczonego na tę okazję na stronie internetowej: www.fryderykchopin.org.pl.

§ 8
UWAGI KOŃCOWE

1. O przyjęciu kandydata na Rejs decyduje Komisja powołana przez Fundację, uwzględniając postanowienia niniejszego regulaminu.
2. We wszystkich przypadkach nieobjętych regulaminem rekrutacji decyzję podejmuje Prezes Fundacji.

 

projekt i wykonanie prj8.pl, rozwój i utrzymanie ipix.eu